Bence Vendégház

Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

BENCE VENDÉGHÁZ ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?

Apartmanunk több célból kezel személyes adatokat

1

. Elsődlegesen az apartmanba történő foglalás céljából szükséges bizonyos, a későbbiekben részletezett személyes

adatait megadni.

2

. Szükségünk van továbbá személyes adataira a szállásról történő számla kiállításához.

3

. A foglalással kapcsolatos kommunikáció szempontjából is fontos személyes adatainak megadása, annak

érdekében, hogy ha bármilyen olyan lényeges körülmény bekövetkezik, amiről szükséges tudnia, arról

tájékoztatni tudjuk.

Mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével

kívánja tenni. A fontosnak tartjuk azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége

során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit. A honlapon keresztül

történő online, avagy személyes en email foglalással, mint felhasználó elfogadja jelen adatvédelmi

tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) rendelkezéseit.

Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó technikai adatkezelés.

Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai adatok gyűjtéséhez

sütiket alkalmaz.(sütikről szóló rész a dokumentum végén)

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?

Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban:

GDPR) alapján.

a. A z első pontban foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés

teljesítése, amelyben a Vendég, mint érintett az egyik fél.

b. A második pontban foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis az

adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, mégpedig az adatkezelőre háruló bizonylat,

számla készítési kötelezettség.

c. A hamadik pontban foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik az

adatok kezelése, annak érdekében, hogy a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről

megfelelően tájékoztatni tudjuk.

Ki kezeli személyes adatait?

A személyes adatait a Bence Vendégház üzemeltetője Cselő István kezeli. A kapcsolattartást

az adatkezelő személyesen végzi.

Postai címünk: 2360 Gyál, Báthory u. 41/1

E-mail címünk    cselo.istvan@gmail.com

Webcímünk:

www.bencevendeghaz.hu

Telefonszámunk:+36 70 321 54 58

 

 

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?

A személyes adatokat kezeléséhez bizonyos esetekben külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe.

Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben

szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi

adatkezelési tájékoztató „külső szolgáltató” kategóriájában találja ezt meg.

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük. A Bence Vendégház csak az

egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel. A megadott, személyes adatok

biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi. A Bence Vendégház

különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre

állásának biztosítására. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után a

Bence Vendégház felel. Azokat a kifejezéseket, amiket ebben a tájékoztatóban használunk az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései

között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak a Bence Vendégház által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Kérheti az adatainak módosítását:

A megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti Tőlünk adatainak módosítását, a személyes adatok

kezelésének ideje alatt.

Kérheti adatainak törlését, illetve zárolását:

A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait

töröljük. A kérésére – a kérelmének kézhezvételét követő 25 napon belül – írásban, vagy elektronikus úton

(beleegyezésével) válaszolunk. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérését, akkor

elutasítjuk azt és természetesen annak ténybeli és jogi indokait is közöljük. A személyes adatait abban az

esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának

meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság elrendelte. Zároljuk a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk

alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit.

Tájékoztatást kérhet:

Az adatkezelés teljes tartama alatt jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a Martina

apartman által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

az adatok forrásáról,

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,

az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 nap alatt teljesítjük. Folyó évben ingyenesen egyszer

kérhető ugyanarra az adatra tájékoztatást. Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más

közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály

felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Bence Vendégház -t az adatok közlése, az adatokba

történő betekintés, illetve azok átadása érdekében. Amennyiben a megkereső szerv a jogalapot és az adatok

körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges

személyes adatokat rendelkezésükre bocsátjuk.

 

 

Tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen

Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését hozzájárulásának visszavonása után a Bence Vendégház a

jogi kötelezettségének teljesítése miatt, illetve a Bence Vendégház ,vagy harmadik személy jogos érdekének

érvényesítése miatt tovább kezeli.

A tiltakozását a megadott elérhetőségen keresztül közölheti.

A tiltakozásáról a beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül döntünk és válaszolunk a kérésére. Ha

ez nem történik meg, akkor Bírósághoz fordulhat az érdekei védelmében.

Jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1

125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://naih.hu

I.

A BENCE VENDÉGHÁZ FOGLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a Bence Vendégházban foglaló személyek adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

A Bence Vendégház a foglalást végzők alábbi adatait kezeli a név, email, telefonszám, adatokat. Az adatokat

megadhatja a recepción személyesen, telefonon keresztül, valamint a szálloda szerződéses jogviszonyban

álló partnereinek a közvetítésével.

Miért kezeljük a személyes adatait?

Az adatok kezelésének célja, a Bence Vendégház foglalás biztosítása.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

Amennyiben a foglalásból számlázási kötelezettségünk keletkezik, akkor adatait a hozzájárulásának

visszavonása esetén az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben

megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése érdekében tovább kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

 

 

Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak a Bence Vendégház üzemeltetője kezelheti.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk másnak. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy

hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A szobát foglaló(ajánlatkérő) személyek adatait az Netmask Interactive Kft. szerverein tároljuk

Weboldal,tárhely szolgáltatás nyújtása a

Adatfeldolgozás célja

www.bencevendeghaz.hu oldalon.

Netmask Interactive Kft

1131Budapest Nővér utca 110.

Az adatfeldolgozó neve, címe, elérhetősége

A feldolgozással érintett adatok kategóriái

tel:06 1 6464921 ugyfelszolgalat@netmask.hu

IP

cím, a tárhelyre feltöltött személyes adatok.

Adatkezelés

módja

Automatizáltan,

manuálisan, elektronikusan.

II.

A BENCE VENDÉGHÁZ VENDÉG ADATOK ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a Bence Vendégház vendégeinek személyes adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

Bence Vendégházrögzíti a vendégei a név, születési idő és hely, állampolgárság, lakcím, telefonszám, email,

személyazonosságot igazoló okmány száma.

Az adatokhoz érkezéskor személyesen történő megadással, a szobafoglalással emailen, illetve a szálloda

szerződéses jogviszonyban álló partnerein keresztül jutunk

Miért kezeljük a személyes adatait?

Az adatok kezelésének célja, a Bence Vendégház szolgáltatásainak igénybevétele.

 

 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Személyes adatait a szerződéses jogviszony alapján fennálló törvényi kötelezettségünk miatt kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

Személyes adatait az szolgáltatást teljesítésétől számított 5 évig, az igényérvényesítési idő leteltéig,

kezeljük.

Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak a Bence Vendégház üzemeltetője kezelheti.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk másnak. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy

hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki

.

III.

A BENCE VENDÉGHÁZ SZÁMVITELI ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI

TÁJÉKOZTATÓJA

Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a Bence Vendégházzal számviteli jogviszonyban álló természetes személyek adatait

kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

A Bence Vendégház ügyfeleinek adatait, melyek a név, számlázási cím.Az adatokat Öntől, , illetve a szálloda

szerződéses jogviszonyban álló partnereitől kapja meg.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a számviteli jogszabályokban meghatározott bizonylatok készítése érdekében tarjuk

nyilván.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelést a számviteli törvény alapján kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A név és lakcím adatait a számla kiállítását követő 8 évig tároljuk.

Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak a Bence Vendégház üzemeltetője kezelheti.

Kinek továbbítjuk az adatait?

 

 

A személyes adatait nem továbbítjuk. Csak törvényi kötelezettségeink miatt, illetve a hatóság vagy hivatalos

szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A Bence Vendégház az Ön adatait a hozzájárulása alapján tartja nyilván.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A Bence Vendégház az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.A hozzájárulás bármikor

visszavonható a megadott elérhetőségeinken.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak törvényi

kötelezettségeink miatt, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos

megkeresésére adjuk ki.

IV.

Jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra,

hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.

Weboldal

A wwwbencevendeghaz..hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-tapró

információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek

minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén

annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása

érdekében, valamint statisztikai célból működnek.

1

2

3

4

. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa

Munkamenet sütik

(session:

Adatkezelés jogalapja

Az elektronikus

kereskedelmi

Leírás

(munkamenet

cookie)

Adatkezelés időtartama

A vonatkozó

látogatói

PHPSESSID)

szolgáltatások, valamint az azonosítja a

munkamenet

lezárásáig tartó

időszak

információs társadalmi

szolgáltatások egyes

kérdéseiről

bejelentkezett

felhasználó számítógépét

szóló 2001. CVIII. törvény

(Elkertv.) 13/A. § (3)

bekezdése

_

ga

Az elektronikus

A felhasználók

2 év

(GoogleAnalytics

cookie)*

kereskedelmi

szolgáltatások, valamint az re szolgál

megkülönböztetésé

 

 

információs társadalmi

szolgáltatások egyes

kérdéseiről

szóló 2001. CVIII. törvény

(Elkertv.) 13/A. § (3)

bekezdése

c_user, datr, fr, pl,

sb, spin, wd, xs

Az elektronikus

kereskedelmi

Facebookplugin

modul által

Munkamenet-2 év

(Facebookcookie)**

szolgáltatások, valamint az használt azonosítók

információs társadalmi

szolgáltatások egyes

kérdéseiről

szóló 2001. CVIII. törvény

(Elkertv.) 13/A. § (3)

bekezdése

*

Forrás: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

*Bővebb információ: https://www.facebook.com/policies/cookies/

*

5

. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával

nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a

6

cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem

menüpont beállításai alatt.

7

. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k

használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő

közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

További cookie használat, ill. harmadik fél által elhelyezett cookie-k esetében: GDPR 6. cikk (1)

bekezdés f) pont.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

1

. GoogleChrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

2

. MozillaFirefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-

weboldak-haszn

. Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-

explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-11

3

 

 

4

. Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-

explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-10-win-7

. Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-

explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-9

. Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-

explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-8

5

6

7

8

. Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

. Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 20.

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos

webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

GoogleAnalytics használata

Ez a honlap a GoogleAnalytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző

szolgáltatása. A GoogleAnalytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a

számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a

Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával

aGoogle a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági

Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére

csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az

információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot,

továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen,

valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat

teljesítsen.

A GoogleAnalytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti

össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő

beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat,

hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja

továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal

kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető

böngészőplugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

 

Facebookplugin használata

A Facebook beépülő plugincookie-kat használ. Ez Önt akkor érinti, ha rendelkezik Facebook-fiókkal,

ha használja a Facebook-termékeket, köztük a Facebook webhelyét és alkalmazásait, valamint ha

olyan más webhelyeket és alkalmazásokat keres fel, amelyek használják a Facebook-termékeket

(például a „Tetszik” gombot vagy más Facebook-technológiát). A cookie-k lehetővé teszik a

Facebooknak, hogy különféle Facebook-termékeket biztosíthasson Önnek, valamint segítenek, hogy

jobban megértsék az Önnel kapcsolatban a birtokukba kerülő adatokat. Ilyen adatok lehetnek például

a más webhelyek és alkalmazások használatára vonatkozó információk, attól függetlenül, hogy

regisztrált-e, illetve be van-e jelentkezve.

Részletes információ: https://www.facebook.com/policies/cookies/